Giáo án hóa học lớp 10 cả năm

Giáo án hóa học lớp 10 cả năm

Giáo án hóa học lớp 10 cả năm
1. Kieán thöùc:
- Giuùp hoïc sinh heä thoáng laïi kieán thöùc hoùa hoïc cô baûn ñaõ ñöôïc hoïc ôû caáp THCS coù lieân qua tröïc tieáp ñeán chöông trình lôùp 10.
- Phaân bieät caùc khaùi nieäm cô baûn vaø trieàu töôïng: Nguyeân töû, nguyeân toá, phaân töû, ñôn chaát, hôïp chaát, nguyeân chaát vaø hoãn hôïp.
2. Kó naêng:
- Reøn luyeän kyõ naêng laäp coâng thöùc, tính theo coâng thöùc vaø phöông trình phaûn, tæ khoái cuûa chaát khí,….
- Reøn luyeän kyõ naêng chuyeån ñoåi giöõa khoái löôïng mol (M), khoái löôïng chaát (m), soá mol (n), theå tích khí ôû ñktc (V) vaø soá mol phaân töû chaát (A).
3. Thaùi ñoä:
- Reøn thaùi ñoä laøm vieäc khoa hoïc, nghieâm tuùc, saùng taïo.
- Xaây döïng thaùi ñoä hoïc taäp tích cöïc, chuû ñoäng, hôïp taùc, coù keá hoaïch.
II. CHUAÅN BÒ :
1. Chuaån bò cuûa giaùo vieân:
- Heä thoáng caâu hoûi vaø baøi taäp gôïi yù.
2. Chuaån bò cuûa hoïc sinh: 
- OÂn taäp caùc kieán thöùc thoâng qua caùc hoïat ñoäng.
III . TIEÁN TRÌNH DAÏY HC:
1. OÅn ñònh tình hình lôùp: (1 phuùt)
2. Kieåm tra baøi cuõ:  (3 phuùt)
  GV: Ñaët caâu hoûi chung cho caû lôùp: Haõy nhaéc laïi caùc kieán thöùc hoùa hoïc ñaõ hoïc?
  HS caàn traû lôøi ñöôïc ñoù laø : Caáu taïo nguyeân töû, caùc loaïi phaûn öùng hoùa hoïc, baûng tuaàn hoaøn caùc nguyeân toá, nguyeân töû, nguyeân toá, chaát….
3. Giaûng baøi môùi:
     Tieán trình baøi daïy:

 
TG Hoaït ñoäng cuûa GV Hoïat ñoäng cuûa HSø Noäi dung
Hoaït ñoäng 1: Nhaéc laïi caùc khaùi nieäm: nguyeân töû, nguyeân toá, phaân töû, ñôn chaát, hôïp chaát, nguyeân chaát vaø hoãn hôïp.
15’ GV: Yeâu caàu caùc nhoùm hoïc sinh nhaéc laïi caùc khaùi nieäm: Nguyeân töû, nguyeân toá, phaân töû, ñôn chaát, hôïp chaát, nguyeân chaát vaø hoãn hôïp? Cho ví duï?
GV boå sung vaø hoaøn chænh, sau ñoù yeâu caâu hoïc sinh nhaéc laïi.

GV toùm taét laïi noäi dung treân baûng.
HS:  thaûo luaän phaùt bieåu, ñöa ra ví duï.HS: Nhaéc laïi caùc khaùi nieäm.
I.CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN:
-Nguyeân töû laø nhöõng haït voâ cuøng nhoû trung hoøa veà ñieän.
-Nguyeân toá hoùa hoïc laø taäp hôïp nhöõng nguyeân töû cuøng loaïi, coù cuøng soá p trong haït nhaân.
-Ñôn chaát laø nhöõng chaát ñöôïc taïo neân töø moät nguyeân toá hoùa hoïc.
-Hôïp chaát laø nhöõng chaát taïo neân töø 2 nguyeân toá hoùa hoïc trôû leân.
Hoaït ñoäng 2: Caùc coâng thöùc tính soá mol.


10’


GV yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi khaùi nieäm mol laø gì? Khoái löôïng mol laø gì?

GV laáy ví duï vôùi Fe vaø H2 ñeå HS hieåu cuï theå.
GV chia nhoùm HS vaø yeâu caàu moãi nhoùm HS thaûo luaän cho bieát coù caùc coâng thöùc tính soá mol naøo?

GV boå sung vaø toùm taét thaønh sô ñoà.GV cung caáp ví duï cho HS caùc nhoùm tính.


HS traû lôøi.

HS thaûo luaän nhoùm vaø trình baøy caâu traû lôøi.

HS thaûo luaän tính toaùn keát quaû vaø traû lôøi.
 
II. MOL:
Mol laø löôïng chaát coù chöùa N(6.1023) nguyeân töû hoaëc phaân töû chaát ñoù.
Khoái löôïng mol (M)laø khoái löôïng tính baèng gam cuûa 1mol chaát ñoù.
Ví duï: 1mol Fe coù chöùa 6.1023 nguyeân töû Fe. 1 mol H2 coù chöùa 6.1023 phaân töû H2.
Caùc coâng thöùc tính soá mol:
n
V
A
m
n=V/22.4
V=n.22.4
A=n.N
n=A/N
n=m/M
m=n.M
 
 A:soá phaân töû; n:soá mol;V:theå tích ôû ñktc; m: khoái löôïng.
Ví duï: Tính soá mol cuûa: 5,6 gam Fe, 3,36 lít CO2 ôû ñkc.
nFe=5,6/56=0,1 mol.
n(CO2)=3,36/22,4=0,15 mol.
Hoaït ñoäng 3: Hoùa trò, ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng:
5’
GV Yeâu caàu caùc nhoùm hoïc sinh neâu Hoùa trò cuûa moät nguyeân toá? Ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng ?

GV boå sung vaø hoaøn chænh.

GV yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng.


GV bieåu dieãn pö toång quaùt vaø yeâu caàu HS cho bieát bieåu thöùc.

HS traû lôøi.

HS neâu noäi dung ñònh luaät.


HS ghi bieåu thöùc tính vaøo baûng.
III. HOÙA TRÒ, ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN KHOÁI  LÖÔÏNG:
Caùch vieát CTPT döïa vaøo hoùa trò:  AB 
            ax = by

Ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng: trong moät phaûn öùng hoùa hoïc toång khoái löôïng caùc chaát tham gia pö baèng khoái löôïng caùc chaát taïo thaønh.
A + B  -->  C + D thì
mA + mB =  mC + mD


 
Hoaït ñoäng 4: Baøi taäp aùp duïng
5’
GV cung caáp noäi dung baøi taäp: haõy ñieàn vaøo oâ troáng cuûa baûng sau caùc soá lieäu thích hôïp.
  Soá p Soá n Soá e
Ngtöû 1 19 20 ?
Ngtöû 2 ? 18 17
Ngtö 3 19 21 ?
Ngtöû 4 17 20 ?
 Trong 4 nguyeân töû treân, nhöõng caëp nguyeân töû naøo thuoäc cuøng moät nguyeân toá hoùa hoïc?
Sau ñoù môøi 2 HS leân baûng trình baøy.
 

HS suy nghó vaø traû lôøi.
IV. BAØI TAÄP:
 
  Soá p Soá n Soá e
Ngtöû 1 19 20 19
Ngtöû 2 17 18 17
Ngtöû 3 19 21 19
Ngtöû 4 17 20 17
b) Nguyeân töû 1 vaø 3 thuoäc cuøng moät nguyeân toá hoùa hoïc vì coù cuøng soá p laø 19 (nguyeân toá ka li)
Nguyeân töû 2 vaø  thuoäc cuøng moät nguyeân toá hoùa hoïc vì coù cuøng soá p laø 17 (nguyeân toá Clo)
Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá
4’ GV cung caáp baøi taäp, yeâu caàu HS nhaéc laïi CT caàn vaän duïng ñeå aùp duïng tính. HS nhaéc laïi caùc CT lieân heä vaø tính. Moät hoãn hôïp khí A goàm 0,8 mol O2; 0,2 mol CO2 vaø 2 mol CH4 .
Giaûi:
mA= m(O2)+m(CO2)+m(CH4)
=0,8.32+0,2.44+2.16=66,4 (gam).
         

4. Daën doø :(2 phuùt)
-Veà nhaø xem laïi caùc noäi dung : tæ khoái hôi cuûa chaát khí, dung dòch, söï phaân loaïi caùc chaát voâ cô.
-Laøm baøi taäp sau: Moät hoãn hôïp khí A goàm 0,8 mol O2; 0,2 mol CO2 vaø 2 mol CH4 .
  1. Cho bieát khí A naëng hay nheï hôn khoâng khí? Bao nhieâu laàn?
  2. Tính % theå tích vaø % khoái löôïng moãi khí trong A?
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................I. MUÏC TIEÂU:
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Giáo án hóa học lớp 10 cả năm
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Internet (onthivn247@gmail.com)
Website hỗ trợ:
https://hoahoc24h.com
Thuộc chủ đề:
Hóa Học Lớp 10
Gửi lên:
13/09/2019 13:27
Cập nhật:
13/09/2019 13:39
Người gửi:
Thầy Liêm
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
5.10 MB
Xem:
1201
Tải về:
10
  Tải về
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Thăm dò ý kiến

Phát biểu nào sau đây không đúng về kim loại kiềm ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây